کرکره آلومینیوم 60

بیشتر این نوع پروفیل در پارکینگ و پنجره و کانکس و ماشین های حمل بار مورد استفاده قرار میگیرد .